Welcome to NC MediaAd

บริษัท เอ็นซี มีเดีย ก่อตั้งในปี 2009 โดยกลุ่มนักธุรกิจและผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจในการสร้างโฆษณาบนตัวรถประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปัจจุบันเรามีรถประจำทางสายต่าง ๆ มากกว่า 20 สาย ที่พร้อมจะโฆษณาสินค้าของคุณโดยรถของเราจะวิ่งไปบนเส้นทางที่ผ่านตัวเมือง ซึ่งถือว่าเป็นสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงสารธณชนได้อย่างดี บริษัท เอ็นซี มีเดีย มีบุคลากรที่มีประสบการณ์พร้อมให้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐานเรายินดีที่จะที่จะตอบสนอง ความต้องการของคุณในเรื่่องของความรวดเร็วในการผลิตโฆษณา ความสะอาด และการดูแลผลิตภัณฑ์ของลูกค้าตลอดอายุสัญญา